Integritet

Načela koja poštujemo kao poslovni partner s integritetom

Grupa DAW dom je brojnih snažnih brendova te pošten i pouzdan partner svojim zaposlenicima, klijentima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima.

Dobro znamo da gospodarski uspjeh možemo dugoročno održati i nastaviti samo ako poslujemo u skladu s etičkim načelima i u skladu sa zakonodavstvom. Stoga nam je integritet od presudne važnosti – ako poslujemo s integritetom, poslovat ćemo pravedno i bez zlih namjera. Nama sukladnost ne znači samo poštovanje zakona. Pridržavamo se i vlastitih internih pravila ponašanja i postupamo u skladu s vlastitim korporativnim vrijednostima. Te vrijednosti predstavljaju okvir našeg svakodnevnog rada i vode nas u postupanju s klijentima, poslovnim partnerima i kolegama.

Kodeks ponašanja

Neovisno smo poduzeće u obiteljskom vlasništvu i želimo u svakom trenutku biti pouzdan poslovni partner s integritetom. Stoga su integritet i odgovorno ponašanje sastavni dio naše korporativne kulture i vrijednosti. To je temelj našeg Kodeksa ponašanja koji pruža smjernice za svakodnevni rad s kolegama i poslovnim partnerima.

Kodeks ponašanja Grupe DAW – preuzmite u .pdf obliku (hrvatski)
Kodeks ponašanja Grupe DAW – preuzmite u .pdf obliku (engleski)

DAW IntegrityLine

Uvijek težimo poboljšanju vlastitog postupanja, ali katkad ovisimo o vanjskim i unutarnjim utjecajima kako bismo prepoznali mogućnosti za poboljšanje, ali i potrebe za promjenama. Ako imate bilo kakvih informacija o pritužbama, neprofesionalnom ponašanju ili nesukladnostima, prijavite nam ih bez ustručavanja.

U dojave koje nam šaljete svakako uključite imena i podatke za kontakt. To se posebno odnosi na naše zaposlenike. Informacije koje nam dostavite bit će povjerljive, a zviždače ćemo zaštititi svim prikladnim mjerama.

Možete podnijeti i anonimne prijave putem našeg internetskog sustava za zviždače (DAW IntegrityLine) dostupnog na više od 20 jezika. Sustav je osmišljen tako da ne možemo saznati otkud dolaze anonimne prijave. Sustav se može upotrebljavati za postavljanje pitanja o dobivenim prijavama i za komunikaciju o poduzetim mjerama.

Više informacija o sustavu DAW IntegrityLine dostupno je izravno na platformi: daw.integrityline.com.

Pritužbe o povredama ljudskih prava ili propisa o zaštiti okoliša

Pritužbe o mogućim povredama ljudskih prava ili propisa o zaštiti okoliša, kao i rizicima povezanima s ljudskim pravima ili zaštitom okoliša koji proizlaze iz aktivnosti našeg poduzeća također se mogu podnijeti u sustavu DAW IntegrityLine.

Predani smo osiguravanju dobrih uvjeta rada i zaštiti okoliša, kako u našem poduzeću, tako i u našem lancu opskrbe. Vaše nam informacije pomažu u otkrivanju problema i poduzimanju korektivnih mjera ili mjera za poboljšanje gdje su one potrebne.

Za više informacija posjetite daw.integrityline.com i potražite sljedeća pravila postupanja:

Tko može podnijeti pritužbu?

Postupak podnošenja pritužbi dostupan je svim zaposlenicima našeg poduzeća i vanjskim trećim stranama, a posebno zaposlenicima izravnih i neizravnih dobavljača.

Kakve se pritužbe mogu podnijeti?

Postupak podnošenja pritužbi može se primijeniti za prijavu povreda primjenjivih zakona i internih pravilnika našeg poduzeća. To posebno uključuje informacije o rizicima povezanima s ljudskim pravima ili zaštitom okoliša, kao i o povredama ljudskih prava ili propisa o zaštiti okoliša, do kojih dođe zbog naših poslovnih aktivnosti ili poslovnih aktivnosti nekog od naših dobavljača.

Kako se mogu podnijeti pritužbe?

Pritužbe se mogu podnijeti putem našeg internetskog sustava za zviždače dostupnog na stranici daw.integrityline.com. Pritužbe se mogu podnijeti na više od 20 jezika te mogu biti javne ili anonimne. Ako se prijava podnosi javno, informacije su dostupne samo osobama koje zaprimaju prijavu i poduzimaju daljnje radnje. Čak i ako se prijava podnese anonimno, moguće je postavljati pitanja i primati informacije o mjerama koje se poduzimaju putem odvojenog, sigurnog pretinca za poruke. Identitet zviždača potpuno je zaštićen tehničkim mjerama sigurnosti.

Osim tog sustava, prijave se mogu slati i na posebnu adresu e-pošte. Ona glasi compliance@daw.de.

Kako izgleda postupak podnošenja pritužbe?

Sve se istrage uvijek provode neovisno, nepristrano i pravedno. Istražne mjere podliježu načelu proporcionalnosti i moraju se na prikladan način usmjeriti na svrhu, a to je razjašnjenje činjenica. Sve osobe zadužene za provedbu istražnih radnji obvezne su čuvati povjerljivost informacija koje su im povjerene u kontekstu interne istrage.

Nakon podnošenja prijave, zviždač dobiva potvrdu o primitku prijave najkasnije sedam dana nakon primitka. Zatim se provjerava vjerojatnost prijave. Ako se prijava smatra vjerojatnom, činjenice istražuje Odjel za upravljanje i sukladnost, a prema potrebi u istragu uključuju i odjel na koji se prijava odnosi. O činjenicama predmeta raspravlja se sa zviždačem.

Ako se utvrdi povreda sukladnosti, poduzimaju se odgovarajuće disciplinarne ili druge korektivne radnje kako bi se spriječili ili umanjili štetni učinci za poduzeće, njegove zaposlenike i/ili klijente te kako bi se spriječilo ponavljanje povrede.

Prijave mogu biti različitih vrsta i stupnjeva složenosti. Stoga se ne može uspostaviti općeniti raspored istražnog postupka. Unutarnje istrage obično se provode što je moguće brže i na najučinkovitiji mogući način. Zviždača se obavještava o napretku istrage i poduzetim korektivnim radnjama nakon završetka istrage, a najkasnije tri mjeseca nakon što je podnošenja prijave zviždača.

Na godišnjoj se razini i na ad hoc osnovi provode revizije učinkovitosti opisanog postupka. DAW će prema potrebi prilagođavati i mijenjati pristupačnost postupka prijave zviždača i sâm postupak. U tu su svrhu dobrodošle povratne informacije zviždača.

Osobe za kontakt u pogledu postupka podnošenja pritužbi

Odjel za upravljanje i sukladnost središnji je odjel odgovoran za postupke podnošenja pritužbi. Pitanja i primjedbe o postupku podnošenja pritužbi mogu se poslati na adresu e-pošte compliance@daw.de.

Zaštita od nepovoljnog položaja ili kažnjavanja

Primjenjujemo nultu stopu tolerancije kad je riječ o osvetama, diskriminaciji i disciplinarnim mjerama našeg poduzeća u odnosu na osobu koja je u dobroj vjeri podnijela pritužbu kao zviždač. Osvetničko ponašanje prema zviždačima smatramo povredom sukladnosti koja se mora sankcionirati. Prema potrebi, podnijet ćemo privremene mjere za zaštitu zviždača tijekom istražnog postupka.

Isto očekujemo i od naših dobavljača kad je riječ o vanjskim zviždačima. Svoja očekivanja iznijeli smo u Kodeksu ponašanja dobavljača.

Dokumenti i objavljivanje

DAW redovito objavljuje informacije o broju zaprimljenih pritužbi u pogledu rizika povezanih s ljudskim pravima ili zaštitom okoliša te povreda ljudskih prava ili propisa o zaštiti okoliša, kao i o zaključcima tih pritužbi. Objavljene informacije uvijek su u anonimnom obliku.